Menu Close

HCTC - Passport : School, Restaurant & Hotel
Mae sot, Thailand

IECD เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ที่ดำเนินธุรกิจด้านความเป็นปึกแผ่นระหว่างประเทศเป็นหลัก โดยมุ่งเน้นไปที่โปรแกรมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในความร่วมมือกับสถาบันท้องถิ่นทั่วโลก

ในประเทศไทย IECD เข้าร่วมกับมูลนิธิช่วยเหลือเด็กตากชายแดน (TBCAF) เพื่อเปิดตัวโครงการฝึกอบรมระดับโลก รวมถึงการสร้างโรงเรียนการต้อนรับที่ฝึกอบรมคนไทยที่ด้อยโอกาส (ส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยง) ในธุรกิจการต้อนรับขั้นพื้นฐานที่เรียกว่า ศูนย์ฝึกอบรมการจัดเลี้ยง (HCTC)

Credit Vedio: ทีม Azimut